Hop til indhold
[email protected]
+45 30305390

Handelsbetingelser

Version 003.

Salgs- og leveringsbetingelser

Enhver leverance mellem Slagelse Engineering (herefter kaldet SE) & kunden, finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

En ordre er kun bindende, hvis der fra SE side forelægger en skriftlig ordrebekræftelse og kun på de i ordrebekræftelsens skrevne betingelser. Tilbud er kun bindende for sælger i 30 dage, hvis dette ikke er anført andetsteds.

Et tilbud er kun gældende hvis dette accepteres skriftligt af køber.

Betaling

Hvis ikke andet er anført, skal betaling senest ske 8 dage efter leveringen.

Ved konsulentydelser eller andre længerevarende projekter faktureres løbende bagud hver 14. dag.

Betales købesummen ikke rettidigt beregnes modrater på +1,5% af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdatoen. Betaling af morarenter afskærer ikke SE fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til SE, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af SE.

SE forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Alle angivne priser på såvel prislister eller tilbud, er oplyst i danske kroner eksklusive moms.

Levering og forsinkelse

En overskridelse af leveringstiden med 30 dage på grund af kundens forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for SE.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at SE er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

SE påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

Mangler

Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne/leverancerne fra SE. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give SE skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter SE valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for SE regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 1 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for SE, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Misligholdelse

Ved købers misligholdelse er SE berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

Ansvarsbegrænsning

SE er kun ansvarlig for personskade forvoldt af det leverede produkt, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes uagtsomhed udvist af SE.

Et erstatningskrav over for SE kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

SE hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

SE skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som SE ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Konsulentydelser

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen mellem parterne.

Aftalen udgør en oplistning af de ydelser, der skal leveres. Såfremt kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen.

Afhængig af opgavens omfang og karakter, forbeholder SE sig retten til at benytte sig af eksterne konsulenter, til udførsel af opgaver hvor SE enten ikke er i besiddelse af de nødvendige kompetencer eller den fornødne kapacitet.

Copyright:

Kunden er indehaver af ejendomsretten til alle resultater, dokumentation, underliggende koncepter, patent- og varemærkerettigheder m.v. der opnås i forbindelse med konsulentopgavens udførelse, medmindre andet fremgår af samarbejdsaftalen.

Alt materiale udarbejdet af SE, er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med SE.

SE er indehaver af ejendomsretten af Knowhow, teknikker og værktøjer som medarbejdere hos SE tillærers i forbindelse med en konsulentopgave, og er tilladt at anvend disse i forbindelse med andre konsulentopgaver.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø-og Handelsretten i København.